AVÍS LEGAL / eZ Publish - Centre Mèdic Dental Migdia


logo

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL TITULAR DE LA WEB:

La Societat CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP amb domicili social en el carrer Oriol Martorell, núm. 40, baixos, a Girona (17003- Girona), amb direcció de correu electrònic dental.migdia@gmail.com  / info@medicdentalmigdia.com , amb CIF núm. G-17755539, informa usuaris de la pàgina web www.medicdentalmigdia.com, de la qual és titular, que compleix amb la legislació vigent espanyola i, en especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSICE) i el Reglamento Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (ara endavant Reglament Europeu 2016/679).En conseqüència posa en coneixement de l’usuari:

1. CONDICIONS D’ÚS:

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condicions d’usuari.

Els continguts i elements (de tipus gràfic, vídeo, àudio...) que formen part de la pàgina web, poden ser visualitzats pels usuaris, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en altres suports físics sempre que sigui únicament i exclusiva per a ús personal i privat, a més de que aquest ús no suposi una vulneració de la legislació vigent i/o un fet il·lícit o contrari a l’ordre legal. Per utilitzar els continguts del web amb fins comercials es requereix un permís previ del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA.

Amb la voluntat de millorar el lloc web, CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA autoritza la menció dels seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquests considerin adient.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT: 

Per a que l’usuari d’aquesta pagina web, www.medicdentalmigdia.com, de la qual es titular CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen per poder enviar el formulari de contacte inserit en la referida pàgina web,  aquest usuari ha de ser major d’edat.

En virtut de la LOPD, les dades recollides en el formulari d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer de responsabilitat i destí únic de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, amb la finalitat administrativa per gestionar i tramitar totes les peticions de consultes i de pressupostos pels nostres serveis com a clínica que porten a terme els usuaris de la pàgina web a través del formulari de contacte, així com també, procedir al enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, sempre i quan, l’usuari hagi acceptat alhora d’enviar el formulari que vol rebre correus comercials de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, i per tant, donant el seu consentiment exprés.

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, no seran cedides a terceres persones i CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, es compromet a tractar-les amb el deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari donarà el seu consentiment exprés per a que CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites, quan faci clic en l’enllaç sota el formulari de contacte i/o de sol·licitud de informació sobre els nostres serveis, “Enviar el formulari”.

També CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, a la portabilitat i a l’oblit, en els termes establerts en la LOPD i en els articles 15 a 23 del Reglamento Europeo (EU) 2016/679, mitjançant l’enviament d’escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP, amb NIF/CIF G-17755539, situat al carrer Oriol Martorell, núm. 40, baixos, Girona (17003- Girona), adjuntant DNI, o bé, també es via correu electrònic dirigit a la direcció electrònica de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP: dental.migdia@gmail.com  / info@medicdentalmigdia.com

3. CORREUS COMERCIALS: 

D’acord amb la LSSICE, CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP no envia correus comercials via correu electrònica si aquesta opció no ha sigut acceptada prèviament pels usuaris de la pàgina web que han enviat el Formulari de contacte/sol·licitud de informació dels nostres serveis. És a dir, sense e consentiment exprés dels usuaris on acceptin rebre correus comercials, no es portarà a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l’usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial sobre els serveis i novetats de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP. 

Tot i això, aquest consentiment exprés, podrà ser en tot moment revocat per l’usuari, mitjançant enviament d’escrit dirigit al domicili social de CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP que abans s’ha referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: dental.migdia@gmail.com  / info@medicdentalmigdia.com

4. COOKIES I LINKS: 

Aquesta pàgina web no utilitza cookies.

CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP no te vinculació alguna amb els altres pàgines web, a les que pugui accedir mitjançant links o hipervincles. En conseqüència, l’usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus continguts i condicions d’ús.  

Aquesta pàgina si que utilitza cookies.

En cas de disposar d’un enllaç d’hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està accedint al lloc web del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP i ha de veure l’adreça URL en el seu navegador.

5. RESPONSABILITATS: 

CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP no es fa responsable  en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també  dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta. Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que el CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP pugui oferir en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a l’ordre legal. El CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquest web.També vol informar CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP que la informació continguda en la seva pagina web podrà actualitzar-se, modificar-se o també podrà ser eliminada sense previ avis de la mateixa, tot i que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació.

6. CANVI DE NORMATIVA: 

CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA, SCP també es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.